Protesti u Doboju

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije grada Doboj Zoran Bijelić poru�io je danas sa protestnog skupa kojem je prisustvovalo oko 1.500 učesnika da gradonačelnik Doboja Obren Petrović treba da podnese ostavku, jer će, u suprotnom, biti pokrenuta inicijativa prikupljanja potpisa za njegov opoziv.

"Ovo je na�a zadnja poruka da ovo okupljanje nije bilo d�aba. Od dana�njeg dana mi smo mi�ljenja da �e gradona�elnik na legalan na�in sam podnijeti ostavku. Ne bude li to uradio pokre�emo inicijativu za prikupljanje potpisa gra�ana, �to je legalan i zakonit na�in da Obren Petrovi� ode sa vlasti", poru�io je Bijeli� tokom dana�njeg protestnog skupa u Doboju.

Bijeli� je rekao Srni da su na dana�njem skupu gra�ani saslu�ali razloge i zahtjeve bora�ke organizacije da se sazove Skup�tina grada na kojoj �e se poni�titi odluka o pristupanju Zajednici op�tina turskog svijeta.

"Na�i zahtjevi su saslu�ani i o�ekujemo da budu u potpunosti ispunjeni.
Okupljeni gra�ani su bili na�i notari-ovjeriva�i da je jasno da Obren Petrovi� ne mo�e manipulisati javnost i da borci vide svrhu dana�njeg okupljanja", istakao je Bijeli�.

Sa dana�njeg skupa poslata je poruka da protesti nemaju strana�kih obilje�ja, niti imaju namjeru da prouzrokuju nacionalne tenzije u Doboju.
Protestni skup po�eo je minutom �utanja poginulim borcima odbrambeno-otad�binskog rata i polaganjem vijenca na mjestu na kojem se o�ekuje izgradnja centralnog spomenika u Gradskom parku.

Skup je podr�ao BORS, te Koordinacioni odbor bora�kih organizacija regije Doboj.

Pismo podr�ke uputile su bora�ke organizacije op�tine �amac, bijeljinske, banjalu�ke, sarajevsko-romanijske regije, kao i bora�kih organizacija iz Prijedora, Broda, Veterana petog odreda policije, Srpca, Srpskog kupresa, Ravnogorskog pokreta, Udru�enja "Veterani Republike Srpske", Udru�enja branioci Doboja i ostale.

Iz Centra javne bezbjednosti Doboj potvr�eno je Srni da tokom odr�avanja protesta nije evidentiran incident.

Jedina incidentna radnja dogodila se prije odr�avanja skupa oko 10.35 �asova od jedne identifikovane punoljetne osobe protiv koje je zbog vrije�anja Osnovnom sudu Doboj podnesen zahtjev za pokretanje prekr�ajnog postupka.

Gradska Bora�ka organizacija zatra�ila je ranije od gradske uprave da sazove vanrednu sjednicu Skup�tine grada i poni�ti odluku o pristupanju Zajednici op�tina turskog svijeta ili �e, u protivnom, biti podnesena inicijativa za opoziv gradona�elnika Obrena Petrovi�a i organizovani protesti.

Borci zahtijevaju i da se spomen-soba vrati u objekat Doma vojske, pokrene izgradnja spomen-obilje�ja palim borcima odbrambeno-otad�binskog rata na lokaciji centralnog Gradskog parka, da se gradskoj Bora�koj organizaciji dodijeli prostorija u Domu vojske, da se iz objekta izmjesti organizacija "Merhamet", isplate bud�etski zaostaci iz 2014. godine i po�tuju odluke za 2015. godinu, da se po njihovom prijedlogu imenuje na�elnik gradskog Odjeljenja za bora�ko-invalidsku za�titu te �lan privrednog savjeta. 

 

Izvor: nezavisne.com