U RiTe Stanari do sada uloženo 311 miliona evra

Radovi na izgradnji Termoelektrane u Stanarima odvijaju se planiranom dinamikom. Objekat Termoelektrane "Stanari", u čiju je izgradnju do sada uloženo više od 311 miliona evra, trebalo bi da naredne godine bude probno pušten u rad.

Na ovo gradili�te dopremljeni su i najzna�ajniji dijelovi za budu�i rad Termoelektrane, i time je zavr�en najslo�eniji dio transporta vangabaritnih dijelova iz Kine.

Na izgradnji Termoelektrane u Stanarima u toku je monta�a najzna�ajnijih vangabaritnih dijelova , koji �e da u�estvuju u proizvodnji i prenosu elektri�ne energije. Zbog vanstandardnih dimenzija transport ovih dijelova, od Kine do Stanara, trajao je dva i po mjeseca. Za prevoz opreme anga�ovani su specijalni brodovi, kamioni i �eljezni�ki vagoni.

- jedan od te opreme je stator generatora te�ine 203 tone, snage oko 300 megavata koji predstavlja centralni dio sistema za proizvodnju elektri�ne energije u elektrani, istakao je Slobodan Samard�i�, vode�i elektro-in�enjer EFT Grupe RiTE Stanari.

Najte�i dio opreme koji je dopremljen na Termoelektranu je blok transformator, snage 370 megavolt-ampera.Te�ak je 240 tona i predstavlja sponu Termoelektrane i elektro-energetskog prenosnog sistema Republike Srpske i BiH.

- Po planovima predvi�eno je da se godi�nje proizvede elektri�ne nergije oko dvije milijarde kilovat sati .Sva ta elektri�na energije �e se proizvesti u generatoru i preko blok transformatora prenijeti u elektro-energetski sistem, rekao je Samard�i�.

Najve�i dio posla je odra�en. Preostali su sitni radovi oko sistema dopreme uglja, �to �e biti rije�eno do kraja godine, kada se o�ekuje i hidrotest kotla.

- Ta proba zna�i da je monta�a kotla upoptunosti zavr�ena proba zna�i da je dobro ura�eno. Zna�i, to je test da li su radovi izvedeni kvalitetno, kazao je Savo Mirkovi�, tehni�ki direktor u EFT Grupi RiTe Stanari.

Tokom naredne godine radi�e se na monta�i opreme te izvo�enje testova i proba.

 

 

Autor: Bojana Lugonji�
 

Izvor: srpskacafe.com