Predizborni skup SNSD u Stanarima

Prije nekoliko godina Stanari ne bi mogli biti opština, prema kriterijima koji su važili za opštinu, jer nisu imali nijedan važan privredni objekat koji bi mogao da zaposli građane. U ovom vremenu, jedina sredina kojoj je bilo moguće dati status opštine su Stanari i niko više u RS, poručio je Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika RS, na predizbornom skupu SNSD u Stanarima.

"I to je odgovor onima koji sada poku�avaju na bazi ovog primjera ne�to da u�i�are. Naprosto nije mogu�e, jedina sredina kojoj je bilo mogu�e dati status op�tine u ovom vremenu je Stanari, i niko vi�e u RS", ponovio je Dodik.

Dono�enje zakonskog akta o osnivanju op�tine nije dovoljno da bi ova lokalna zajednica funkcionisala. Kako ka�e Dodik, sada slijedi usvajanje odre�enih odluka, zatim provo�enje izbora za na�elnika i lokalnu Skup�tinu, te usvajanje Statuta op�tine, a svu stru�nu pomo� u tom poslu pru�i�e resorno ministarstvo.

"RS �e morati da pomogne u svemu, ne samo u novcu, nego i u stru�noj pomo�i, institucionalno, i organizacionoj pomo�i. Ovdje moramo da izgradimo institucije, i dobro je za RS da ima priliku da se uspostavi jedna procedura te vrste, i da vidimo na koji na�in mo�emo od jedne sredine, kakvi su Stanari izgraditi uspje�nu op�tinu, i mi �emo u tom pogledu sve u�initi", kazao je Dodik.

On je dodao da je osnivanje nove, op�tine Stanari "dokaz da RS �eli �to je mogu�e vi�e pribli�i vlast stanovni�tvu, odnosno ljudima".

"Prisustvo ovolikog broja ljudi govori o podr�ci koju ovaj kraj daje predsjedniku RS i naravno politici SNSD-a. Mi smo veoma zadovoljni �to su ljudi do�li da podr�e predsjednika, a naravno i nas kandidate sa liste SNSD-a", naveo je Goran Jerini�, kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skup�tini RS iz Izborne jedinice 5.